Notice

公示公告

山东省科学院能源研究所变更登记的公告

更新日期:2019-12-12 浏览次数:

       2019年11月28日,山东省科学院能源研究所经山东省事业单位监督管理局核准,法定代表人由“许敏”变更为“刘素香”,特此公告。
 
                                                                           山东省科学院能源研究所
                                                                             2019年12月12日